•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tác phẩm: Mây của trời hãy để gió mang đi

Tác giả: Hạ Vân

Giọng đọc: Thanh Hương

Đọc tác phẩm: Tại đây