CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ VIỆT NAM

Quy định hoạt động

Trang này công bố và lưu trữ các quy định được áp dụng cho toàn bộ các hoạt động tại (và trực thuộc) Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam (CBT). Tất cả các thành viên, bạn đọc, người đọc, người xem… khi tham gia vào các hoạt động của CBT dù với hình thức nào đều chịu sự áp dụng bởi toàn bộ hoặc một phần của nội dung các quy định được công bố tại trang này.

Quy định này được sửa đổi và áp dụng thực hiện từ 01.7.2023. Các quy định tại đây từ thời điểm có hiệu lực sẽ xoá bỏ mọi quy định đã có từ 30.6.2023 về trước.

Các phản hồi, thắc mắc, góp ý hoặc khiếu nại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info.caybuttre@gmail.com. Trân trọng cảm ơn!

 • Update: Một số thay đổi của Quy định này đã được công bố và cập nhật vào ngày 20/1/2024 (có giá trị hiệu lực từ ngày 30/1/2024) tại đây.

CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ VIỆT NAM

01. Giới thiệu chung

 • Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam (có tên gọi tắt là CBT) là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn chương, sáng tác văn học nghệ thuật.
 • Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam (có tên gọi tắt là CBT) là một dự án cộng đồng, trực thuộc Công ty TNHH truyền thông Tuổi Trẻ Xanh (có mã NN trực tiép là 9000).
 • CBT hoạt động trên cả nền tảng Online và các hoạt động cộng đồng trực tiếp. Có tổ chức rõ ràng cho các bộ phận, vai trò thành viên cụ thể.
 • CBT là tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, chỉ hướng đến mục tiêu tạo giá trị cộng đồng, hoàn toàn không có các hoạt động mua bán, thương mại, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến các tác giả, tác phẩm & thành viên.
 • Các thành viên tham gia tại CBT dù với vai trò, vị trí và nhiệm vụ nào cũng là những người hoạt động vì cộng đồng, phi lợi nhuận và không có quyền lợi hay trách nhiệm gì về vấn đề vật chất và các tài sản vật chất đối với CBT.

CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ VIỆT NAM

02. Sơ đồ bộ máy tổ chức chung

Dưới đây là cơ cấu tổ chức chung về bộ máy hoạt động, vai trò nhiệm vụ chung của các cấp bậc, vị trí lãnh đạo, quản lý tại Cộng đồng CBT – áp dụng từ 01.07.2023 

1. Chủ tịch sáng lập

 • Là người sáng lập ra cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam. Là người có toàn quyền quyết định việc hoạt động hoặc dừng hoạt động của CBT.
 • Là người chịu trách nhiệm cuối cùng trong mọi hoạt động của CBT
 • Có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong việc điều chuyển nhân sự, thay đổi nhân sự, các vấn đề về thành viên, quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động và các vấn đề khác.
 • Là người chịu trách nhiệm chính trong vấn đề kinh tế và chi phí hoạt động, duy trì hoạt động cho CBT.

2. Tổng Phụ trách

 • Là người do Chủ tịch sáng lập chỉ định, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm
 • Có toàn quyền chỉ đạo các hoạt động, nhiệm vụ bao gồm cả vấn đề nhân sự, thành viên đối với các cấp dưới mình (bao gồm cả nhân sự cấp dưới của cấp dưới).
 • Tổng Phụ trách chỉ có trách nhiệm báo cáo và nhận chỉ đạo về công việc duy nhất bởi Chủ tịch sáng lập. Ngoài ra, Tổng Phụ trách không bị bất kỳ ai can thiệp, chỉ đạo công việc.

2. Người Phụ trách miền và các Tổ trưởng

 • Người Phụ trách miền (Bắc, Trung, Nam) là những người sẽ thực hiện quyền và nhiệm vụ phụ trách chung về công việc (bao gồm cả hoạt động nhân sự, nội dung, các vấn đề khác…) trong phạm vi khu vực và các tỉnh thành họ phụ trách tại CBT.
 • Tổ trưởng là những người đứng đầu các bộ phận về chuyên môn hoặc lĩnh vực mà họ được giao phó. Họ có toàn quyền chỉ đạo công việc, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các QTV – Admin thuộc bộ phận hoặc Tổ do họ đang quản lý.
 • Các tổ trưởng và những người phụ trách miền được hiểu là đồng cấp. Họ có thể bàn bạc, thảo luận và lấy ý kiến góp ý của nhau nhưng không có quyền chỉ đạo hoặc can thiệp vào nhiệm vụ, chức năng, công việc của nhau.
 • Các Tổ trưởng và Người phụ trách chịu sự phân công, chỉ đạo bởi Tổng Phụ trách hoặc Chủ tịch sáng lập. Ngoài ra, không ai có quyền can thiệp hoặc chỉ đạo họ (kể cả những người đồng cấp).

3. QTV – Admin các tổ, bộ phận

 • Các Quản trị viên (admin) tại các bộ phận là những người có quyền hoạt động, chỉ đạo công việc và quyết định các vấn đề mà họ được phân công, giao phó.
 • Các QTV – Admin trong cùng một bộ phận hoặc khác bộ phận là những người đồng cấp. Họ có thể trao đổi, góp ý, thảo luận với nhau nhưng không có quyền can thiệp hay chỉ đạo công việc của nhau.
 • Các QTV – Admin chịu sự chỉ đạo và phân công nhiệm vụ trực tiếp bởi các Tổ trưởng hoặc Người phụ trách tại bộ phận mà họ đang làm việc

4. Thành viên chính thức và được mời

 • Các thành viên chính thức là những người có tên trong danh sách thành viên chính thức. Những người không có tên tại danh sách đó thì hoàn toàn không phải thành viên chính thức do CBT quản lý cho dù họ có đang tham gia hoạt động nào tại CBT.
 • Thành viên được mời là những trường hợp đặc biệt. Dù không tham gia sáng tác, không tham gia các bộ phận quản trị nhưng họ có những đóng góp to lớn vào sự phát triển của CBT, và đặc biệt là họ xứng đáng – thì sẽ được mời giữ vai trò là thành viên chính thức. Những người này cũng bắt buộc phải có tên trong danh sách thành viên chính thức. thì mới được xác minh là thành viên CBT.

CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ VIỆT NAM

03. Bổ nhiệm & miễn nhiệm các vai trò quan trọng tại CBT

I. MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM BÌNH THƯỜNG

Dưới đây là các quy định về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đối với các vai trò quan trọng tại CBT Việt Nam trong điều kiện bình thường.

1. Chủ tịch sáng lập

 • Người sáng lập thì chỉ có 1 nên không thể thay thế. Chủ tịch sáng lập sẽ giữ vai trò này trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của CBT Việt Nam.
 • Khi cần thiết, chủ tịch sáng lập có thể tạm dừng hoặc uỷ quyền các quyền của mình cho người khác nếu cần thiết.

2. Tổng Phụ trách – 02 năm/lần

 • Tổng Phụ trách sẽ có thời gian của mỗi nhiệm kỳ là 02 năm. Sau mỗi 02 năm, Chủ tịch sáng lập sẽ chỉ định, quyết định về việc miễn nhiệm, thay đổi, bổ nhiệm mới hoặc tái bộ nhiệm Tổng phụ trách tại CBT Việt Nam.
 • Tính từ lần cải tổ bộ máy lần này, Tổng phụ trách có nhiệm kỳ kéo dài từ 01.07.2023 đến 01.01.2025 sau đó sẽ đến phiên bổ nhiệm  theo quy định tại đây.

2. Tổ trưởng & Người phụ trách – 01 năm/lần

 • Tổ trường & Người phụ trách các bộ phận sẽ có thời gian của mỗi nhiệm kỳ là 01 năm/lần.
 • Đến hết nhiệm kỳ, Tổng Phụ trách có trách nhiệm lên kế hoạch bầu lại Tổ trưởng/Người phụ trách bộ phận (theo tuỳ tình hình thức phù hợp, được sự đồng ý của Chủ tịch sáng lập).
 • Tính từ lần cải tổ bộ máy lần này, Tổ trưởng & Người phụ trách đương nhiệm có nhiệm kỳ kéo dài từ 01.07.2023 đến 01.01.2025 sau đó sẽ đến phiên bổ nhiệm  theo quy định tại đây.

3. QTV – Admin các tổ/bộ phận – không có thời hạn cụ thể

 • Các QTV – Admin là những người được các Tổ trưởng và Người Phụ trách tại các tổ, các bộ phận chỉ định, bổ nhiệm (sau khi thống nhất và được sự đồng ý của Tổng Phụ trách).
 • Các QTV – Admin có thể được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm bất kỳ lúc nào bởi Tổ trưởng/Người phụ trách của bộ phận đó.
 • Tuy nhiên, các Tổ trưởng/Người phụ trách chỉ được quyền miễn nhiệm hoặc bổ nhiệm sau khi đã có sự trao đổi, thống nhất và đồng ý với Tổng Phụ trách. 
 • Việc miễn nhiệm một QTV – Admin phải có lý do chính đáng (ví dụ như vi phạm các quy định của pháp luật, quy định hoạt động tại CBT hoặc thường xuyên không hoàn  thành nhiệm vụ được phân công…)
 • Việc bổ nhiệm QTV cũng thuộc thẩm quyền của Tổ trưởng/người phụ trách. Tuy nhiên, cần bổ nhiệm người xứng đáng, phù hợp với nhiệm vụ, công việc. Tránh việc lạm quyền, bổ nhiệm bừa bãi…

II. MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM BẤT THƯỜNG

Các vai trò trên đây sẽ được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên, sẽ có việc bổ nhiệm, miễn nhiễm bất thường trong một vài hoàn cảnh sau:

 • Các nhân sự quản lý đó gặp rủi ro cuộc sống, mất khả năng làm việc
 • Các nhân sự quản lý vi phạm nghiên trọng các quy định của CBT và vi phạm các quy định của pháp luật (bị tiền án, tiền sự, bị phạt tù hoặc cải tạo giam giữ…)
 • Các nhân sự quản lý có nguyện vọng được nghỉ việc hoặc rời vị trí làm việc để chuyển công tác sang bộ phận khác
 • Có thay đổi trong tổ chức bộ máy, hoạt động của CBT

II. SAU MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM HOẶC HẾT NHIỆM KỲ

 • Các vị trí quản lý lãnh đạo trên đây, sau khi hết nhiệm kỳ theo quy định sẽ buộc phải được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm.
 • Tuỳ theo các vị trí cụ thể, căn cứ quy định của CBT với các vị trí đó để tổ chức bầu cử lại bằng cách lấy phiếu và xét duyệt theo quy định hoặc chỉ định.
 • Sau khi bầu cử hoặc xét duyệt việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc tái bổ nhiệm nếu nhân sự đó không còn giữ vij trí hiện tại thì sẽ được phân công công việc khác phù hợp dựa theo nguyện vọng của chính họ và năng lực của cá nhân, đồng thời lấy ý kiến góp ý, ủng hộ của nội bộ chung.

CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ VIỆT NAM

04.Thành viên & các vấn đề về thành viên

1. Xét duyệt kết nạp thành viên chính thức

Là những người đảm bảo được một hoặc toàn bộ các điều kiện dưới đây

 • Có thời gian tham gia hoạt động, sáng tác, xuất bản, tương tác, gắn bó, giao lưu… trong tổng thể các hoạt động của CBT từ tối thiểu 03 tháng trở lên.
 • Là những người có mong muốn, nguyện vọng được kết nạp chính thức, mong muốn được gắn bó đồng hành và cùng phát triển CBT
 • Là những người chưa có tiền án, tiền sự hoặc vi phạm các quy định pháp luật đến mức bị phạt tù hoặc cải tạo giam giữ…
 • Là những người có Quốc tịch Việt Nam, nói tiếng Việt Nam.
 • Những người đã có nhiều tác phẩm được xuất bản trên website của CBT là một lợi thế khi xét duyệt.
 • Những người được các quản lý, lãnh đạo của CBT thuộc các cấp đề xuất là một lợi thế khi xét duyệt.
 • Chưa từng vi phạm bất kỳ quy định hoạt động nào của CBT.

2.Thành viên chính thức là những người được kết nạp và có tên trong danh sách thành viên chính thức.

Những người không có tên trong danh sách thành viên chính thức. được hiểu là những người đang trong thời gian xét duyệt hoặc là thành viên hoạt động Online thông thường.

3.Thẩm quyền phê duyệt thành viên chính thức

 • Các Tổ trưởng/Người phụ trách các bộ phận có thẩm quyền đề xuất việc xét duyệt thành viên chính thức
 • Các QTV – Admin cũng có quyền đề xuất việc xét duyệt thành viên chính thức với Tổ trưởng/Người phụ trách của mình
 • Các thành viên khi tham gia xét duyệt sẽ được đề nghị điền thông tin liên quan vào một biểu mẫu chung và chờ xét duyệt.
 • Tổng Phụ trách và Chủ tịch sáng lập là người có quyền phê duyệt việc kết nạp thành viên chính thức hoặc từ chối.

4. Thẻ thành viên: 

 • Hiện nay, CBT đã ngừng việc cấp phát thẻ thành viên bản cứng. Vì thế, các thẻ thành viên hiện có (nếu có) đều đã không có hiệu lực sử dụng hoặc xác nhận là thành viên của CBT.
 • Các thành viên chính thức khi được kết nạp sẽ được cấp một mã số thành viên. Và quan trọng nhất là họ có tên trong danh sách thành viên chính thức.

5. Quy định về việc khai trừ thành viên

Các thành viên chính thức, khi đã được kết nạp thì sẽ được coi là thành viên không thời hạn của CBT. Tuy nhiên, thành viên có thể bị khai trừ tư cách và các quyền lợi liên quan bất kỳ lúc nào nếu vi phạm một hoặc nhiều các vấn đề dưới đây:

 • Vi phạm các quy định của pháp luật dẫn tới tiền án, tiền sự, bọ phạt tù hoặc bị cải tạo giam giữ.
 • Có các hành vi, hành động, biểu hiện… được cho là tấn công đến quyền lợi của CBT, xâm phạm bất hợp pháp đến các tài sản của CBT (bao gồm cả các tài sản có giá trị vật chất hợc tinh thần, cá logo, biểu tượng, thương hiệu, uy tín, danh dự…
 • Vi phạm các vấn đề được quy định tại đây – trong bộ Quy định hoạt động tại CBT
 • Có hành vi, lời nói, bình luận, bài đăng, bài viết… trên mạng xã hội, trên Internet và trong cuộc sống thường ngày… mà được cho là vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hoá truyền thống của người Việt Nam. Có mục đích hoặc được cho là có mục đích xâm phạm đến các vấn đề tốt đẹp và an toàn về tôn giáo, chính trị, an ninh quốc gia, đoàn kết quốc tế, đoàn kết dân tộc…
 • Có các hành động, hành vi được cho là gây mất đoàn kết nội bộ CBT hoặc các thành viên, bạn đọc khác liên quan đến CBT.
 • Có hành vi, hành động được cho là xâm phạm bản quyền, tác quyền đến các tác phẩm hoặc những sản phẩm, nội dung, vấn đề đã được bảo hộ hoặc có quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền tác giả… của người khác.
 • Bị phát hiện về tính không trung thực trong thông tin cá nhân, hồ sơ thành viên đang cung cấp hoặc sử dụng tại CBT.
 • Có các hành vi, hành động, lời nói được cho là xúc phạm hoặc tấn công đến các nhân sự tại CBT.

6. Chí phí đối với thành viên

 • Các thành viên chính thức được kết nạp hoàn toàn miễn phí, không mất bất kỳ chi phí hoặc điều kiện tham gia gì để được xét duyệt kết nạp. 
 • Mọi đề nghị yêu cầu thành viên phải nộp phí mới được xét kết nạp đều là giả mạo và không phải tuyên bố của CBT
 • Thành viên chính thức có trách nhiệm nộp phí lưu trữ hồ sơ của họ hàng năm. Theo đó, năm đầu tiên (sau khi được kết nạp) họ có trách nhiệm nộp 200.000đ cho phí lưu trữ hồ sơ của họ. Từ năm tiếp theo, thành viên chỉ phải nộp 100.000đ/năm

7. Quy định về miễn phí lưu trữ hồ sơ

Các thành viên sẽ được miễn phí lưu trữ hồ sơ nếu họ thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

 • Đang giữ vai trò là Tổ trưởng, Người phụ trách hoặc là các Admin – QTV tại các bộ phận. Khi họ còn đang đảm nhiệm các vị trí này, thì năm đó họ sẽ được miễn giảm 100% phí lưu trữ hồ sơ.
 • Các thành viên có hoàn cảnh khó khăn cần đề xuất với Tổng phụ trách và được chấp nhận việc miễn phí lưu trữ hồ sơ.
 • Các thành viên đã từ trần hoặc đang trong thời gian chữa trị bệnh hiểm nghèo.

8. Quy định về vai trò thành viên vĩnh viễn

Khi thành viên không may từ trần trong thời gian đang là thành viên chính thức hợp lệ thì sẽ được chuyển sang chế độ thành viên vĩnh viễn tại CBT với các áp dụng như sau:

 • Trang thông tin/hồ sơ về thành viên đó sẽ được chuyển sang màu xám/tối và công bố thông tin thành viên đã qua đời để được tưởng nhớ.
 • Hồ sơ thành viên được duy trì mãi mãi, không bị xoá, không bị gạch tên khỏi danh sách thành viên của CBT.

9. Những quyền lợi đặc biệt của thành viên chính thức

 • Có thông tin, hồ sơ và được xác nhận là thành viên chính thức của CBT
 • Được ưu tiên xét duyệt các nội dung/tác phẩm để xuất bản trên website và các hoạt động của CBT
 • Được nhận những quà tặng, vật phẩm, huy hiệu… của CBT (khi có kế hoạch)
 • Được quyền ưu tiên xét  duyệt để bổ nhiệm hoặc bầu cử để trở thành lãnh đạo, quản lý các cấp của CBT
 • Được xét tặng huy hiệu 10 năm, 20 năm… CBT
 • Được ưu tiên áp dụng các ưu đãi và phê chọn tác phẩm (trong trường hợp) CBT tổ chức in ấn, xuất bản chung các tác phẩm/nội dung
 • Được CBT xem xét và tham gia (nếu phù hợp) trong việc khiếu nại, tố cáo các vấn đề liên quan đến bản quyền, tác quyền, quyền lợi ích hợp pháp của tác phẩm do tác giả thành viên đó sáng tác.
 • Được ưu tiên, ưu đãi sử dụng (khi có nhu cầu) các dịch vụ thuộc hệ sinh thái dịch vụ về truyền thông của CBT và công ty chủ quản.
 • Được bảo vệ quyền lợi, ưu tiên quyền lợi tại CBT đối với các thành viên không chính thức hoặc tác giả online, người cộng tác khác…
 • Update: Một số thay đổi của Quy định này đã được công bố và cập nhật vào ngày 20/1/2024 (có giá trị hiệu lực từ ngày 30/1/2024) tại đây.

CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ VIỆT NAM

05.Tác phẩm - Nội dung & những quy định liên quan

Phần này sẽ quy định cụ thể về tác phẩm và những vấn đề liên quan. Điều này áp dụng cho tất cả các nội dung/tác phẩm được hiện hữu tại CBT đối với tất cả mọi người (bao gồm cả thành viên chính thức, bạn đọc, thành viên Online, người cộng tác….)

1. Khái niệm về “tác phẩm” và “nội dung”

 • Trong Group: Khi các thành viên, người dùng MXH đăng tải các nội dung (bài viết, video, ảnh, giọng nói…) trên các Group thuộc hệ thống chủ quản của CBT mà được định thì được hiểu đó là tác phẩm hoặc nội dung mà thành viên (người dùng đó) đóng góp vào Group và các hoạt động của CBT.
 • Trên Website: Các tác phẩm, nội dung, bài đăng… của thành viên (người dùng MXH) đăng tải/đóng góp vào Group và các hoạt động của CBT sẽ được các Biên tập viên xem xét, phê duyệt và xuất bản lên website nếu phù hợp với các quy định hoạt động của CBT. Lúc này, được gọi là các tác phẩm/nội dung đăng trên website.
 • Trong hòm thư điện tử hoặc qua đường bưu điện: Các tác phẩm, nội dung, thông tin… được tác giả, bạn đọc, thành viên hoặc người cộng tác gửi cho CBT qua hệ thống thư điện tử hoặc trực tiếp hoặc đường bưu điện…. nếu được CBT sử dụng vào các hoạt động của mình sẽ được coi là tác phẩm/nội dung đến tử thư điện tử và bưu chính.
 • Trên các sản phẩm Media và loại hình khác: Khi các tác phẩm/nội dung đó đã được xuất hiện và sử dụng vào một hoặc nhiều các loại hình hoạt động khác của CBT thì có cơ hội được chuyển thể sang video, audio hoặc các hình thức in ấn, xuất bản khác để dử dụng trong hoạt động của CBT thì lúc đó được hiểu là các tác phẩm/nội dung số….

2. Nhuận bút và phí sử dụng

CBT hoạt động phục vụ cho giá trị cộng đồng là chính và không thực hiện việc mua bán hay kinh doanh thương mại các tác phẩm hoặc thông tin tác giả, thành viên. Vì thế:

 • Tất cả các tác phẩm/nội dung thuộc hoạt động của CBT được các thành viên, tác giả, người dùng MXH đăng tải, cung cấp cho CBT (tại một hoặc nhiều các hình thức được nêu bên trên) đều không có cơ chế về việc chi trả nhuận bút hay các quyền lợi vất chất khác.

3. Những quy định & thoả thuận mặc định về tác phẩm/nội dung

Khi tác giả, thành viên, người dùng MXH thực hiện việc đăng tải các tác phẩm/nội dung lên các nền tảng hoạt động của CBT hoặc gửi/cung cấp cho CBT bằng bất kỳ hình thức nào thì các tác phẩm/nội dung đó mặc định được chấp nhận, đồng ý và thoả thuận giữa 2 bên các vấn đề sau:

 • Tác giả/thành viên/người dùng đó… chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề bản quyền, quyền sử dụng, quyền sở hữu hoặc các quy định của pháp luật.
 • Tác giả/thành viên/người dùng đó… mặc định là đã đồng ý, cam kết việc đồng ý cho CBT sử dụng không thời hạn các nội dung đó, tác phẩm đó vào tất cả các hoạt động của CBT mà không cần thông báo lại hoặc phải chi trả các quyền lợi nào.
 • Trong tất cả các vấn đề liên quan đến tranh chấp, khiếu nại… liên quan đến tác phẩm/nội dung đó thì CBT không có trách nhiệm phải xử lý hoặc phải liên quan. CBT có quyền phối hợp hoặc từ chối phối hợp trng các vấn đề phát sinh.
 • Tác giả, người dùng, MXH đó không có quyền đề nghị CBT phải thôi/dừng hoặc xoá/gỡ bỏ nội dung/tác phẩm đó ngoại trừ các cơ quan chức năng có liên quan và được áp dụng đúng các quy định của pháp luật.
 • CBT được toàn quyền sử dụng vĩnh viễn các tác phẩm/nội dung đó vào hoạt động của mình. Xin lưu ý, CBT chỉ giữ quyền sử dụng chứ không giữ quyền sở hữu của tác giả.
 • Update: Một số thay đổi của Quy định này đã được công bố và cập nhật vào ngày 20/1/2024 (có giá trị hiệu lực từ ngày 30/1/2024) tại đây.

CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ VIỆT NAM

06.Thông tin cá nhân và các quy định

Phần này sẽ quy định cụ thể về thông tin cá nhân liên quan đến tác giả và tác phẩm/nội dung. Điều này áp dụng cho tất cả các nội dung/tác phẩm được hiện hữu tại CBT đối với tất cả mọi người (bao gồm cả thành viên chính thức, bạn đọc, thành viên Online, người cộng tác….)

Bằng việc tham gia đăng bài, tương tác hoặc gửi/cung cấp cho CBT các nội dung/tác phẩm thì mặc định được hiểu là tác giả/thành viên/người dùng MXH… đã đồng ý và chấp nhận việc thoả thuận các vấn đề dưới đây:

 • Đồng ý cho CBT sử dụng các thông tin cá nhân của họ trước – trong – và sau thời điểm mà họ đăng/gửi/cung cấp nội dung/tác phẩm và các thông tin cá nhân của họ cho CBT.
 • Các vấn đề đó bao gồm: thông tin cá nhân, hình ảnh video cá nhân, âm thanh lời nói, ….
 • Xin lưu ý: CBT chỉ sử dụng các thông tin, dữ liệu đã được các bạn cung cấp hoặc đăng tải, truyền dẫn công khai trên MXH hoặc các nền tảng Internet; các hoạt động online hoặc offline cùng CBT.
 • CBT cam kết không bao giờ chủ động bán các dữ liệu/thông tin của thành viên/tác giả/người cộng tác để phục vụ hoạt động kinh tế, thương mại để thu lợi.

CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ VIỆT NAM

07.Quy định về thẩm quyền của các vài trò quản lý tại CBT

1. Chủ tịch sáng lập

a. Quyền:

 • Có toàn quyền quyết định về mọi hoạt động tại CBT.
 • Quyết định về việc hoạt động hoặc dừng hoạt động của CBT

b. Trách nhiệm

 • Chịu trách nhiệm cuối cùng về toàn bộ các hoạt động của CBT
 • Chịu trách nhiệm chính về việc đảm bảo kinh phí hoạt động của CBT
 • Chịu trách nhiệm về việc định hướng phát triển chung cho CBT

2. Tổng Phụ trách

a. Quyền

 • Quyết định và triển khai toàn bộ các hoạt động tại CBT đã được Chủ tịch sáng lập uỷ quyền, phân công.
 • Quyền đề xuất hoặc quyết định một hoặc nhiều các vấn đề liên quan đến hợp tác và các hoạt động của CBT
 • Quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm các Tổ trưởng, Người phụ trách, Qdmin – QTV
 • Quyền kết nạp hoặc khai trừ thành viên
 • Quyền đại diện cho CBT trong một hoặc nhiều các hoạt động với bên ngoài như hợp tác, ký kết, giao lưu… trong phạm vi được Chủ tịch sáng lập phân công, giao quyền.

b. Trách nhiệm

 • Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch sáng lập về toàn bộ các hoạt động của CBT, bao gồm cả các vấn đề về hoạt động, nhân sự, thành viên…
 • Chịu trách nhiệm báo cáo, đề xuất và thực hiện các quyền được Chủ tịch sáng lập phân công, giao trách nhiệm
 • Có trách nhiệm trước toàn bộ các hoạt động của nhân sự cấp dưới & thành viên
 • Có trách nhiệm quản lý, theo dõi việc thực hiện Quy định hoạt động trong toàn hệ thống trực thuộc CBT

3. Phụ trách miền (Nam, Trung, Bắc)

a. Quyền

 • Quản lý, điều hành và giám sát các hoạt động (bao gồm cả bộ phận, hoặc nhân sự, thành viên) thuộc phạm vi phụ trách quản lý.
 • Có quyền đề xuất bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các Tổ trưởng, Người phụ trách thuộc khu vực
 • Có quyền đề xuất việc kết nạp hoặc khai trừ thành viên thuộc khu vực

b. Trách nhiệm

 • Có trách nhiệm thực hiện các chỉ đạo, phân công nhiệm vụ từ Chủ tịch sáng lập và Tổng Phụ trách.
 • Chịu trách nhiệm trước Tổng Phụ Trách về các vấn đề được giao phó.
 • Báo cáo Tổng Phụ trách các công việc liên quan khi có chỉ đạo
 • Thực hiện tốt các vấn đề cụ thể được giao khi được bổ nhiệm

4. Tổ trưởng các bộ phận

a. Quyền

 • Thực thi các quyền của Tổ trưởng đối với toàn bộ hoạt động (bao gồm cả thành viên, nhân sự) thuộc tổ mình quản lý.
 • Quyền đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm tổ phó
 • Quyền đề xuất kết nạp hoặc khai trừ thành viên
 • Quyền quyết định các vấn đề nội bộ thuộc Tổ, dựa trên quy định, thẩm quyền và kế hoạch hoạt động được Tổng Phụ trách phân công, chỉ đạo

b. Trách nhiệm

 • Thực hiện và giám sát thực hiện các quy định chung.
 • Thực hiện các nhiệm vụ và công việc được Tổng Phụ trách giao
 • Chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động và công việc của các tổ phó.

5. Tổ phó các bộ phận

a. Quyền

 • Thực thi các quyền của Tổ phó đối với toàn bộ các hoạt động (bao gồm thành viên, nhân sự) trong Tổ
 • Quyền đề xuất việc kết nạp hoặc khai trừ thành viên
 • Quyền quyết định các vấn đề do mình phụ trách dựa trên chức năng nhiệm vụ được giao.

b. Trách nhiệm

 • Thực hiện và giám sát thực hiện các quy định chung
 • Thực hiện các nhiệm vụ và công việc được các Tổ trưởng giao
 • Chịu trách nhiệm về các công việc bản thân được giao phó.

6. Chi hội trưởng các tỉnh

a. Quyền

 • Thực hiện & giám sát thực hiện các quy định chung
 • Quyền thực thi các quyền và công việc trong khu vực tỉnh phụ trách đã được Tổng Phụ trách chỉ đạo, phân công
 • Quyền đề xuất bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các vai trò QTV – Admin, nhân sự cấp dưới
 • Quyền đề xuất kết nạp hoặc khai trừ các thành viên

b. Trách nhiệm

 • Thực hiện và giám sát thực hiện các quy định chung
 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động thuộc tỉnh mình quản lý (bao gồm cả nhân sự, thành viên và các công việc).
 • Thực hiện các nhiệm vụ, chức năng… do trực tiếp Tổng Phụ trách hoặc Chủ tịch sáng lập phân công

7. QTV – Admin thuộc các Tổ, các bộ phận

a. Quyền

 • Quyền thực thi và giám sát việc thực thi các quy định của CBT
 • Quyền quản lý và đôn đốc thực hiện công việc đối với các hoạt động trong Tổ/bộ phận của mình trong chức năng nhiệm vụ
 • Quyền đề xuất kết nạp hoặc khai trừ thành viên

b. Trách nhiệm

 • Thực hiện và giám sát thực hiện các quy định chung
 • Chịu sự quản lý trực tiếp bởi Tổ trưởng, tổ phó hoặc người Phụ trách bộ phận của họ.
 • Update: Một số thay đổi của Quy định này đã được công bố và cập nhật vào ngày 20/1/2024 (có giá trị hiệu lực từ ngày 30/1/2024) tại đây.

CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ VIỆT NAM

08.Quy định về Trang vàng CBT Việt nam

Trang Vàng CBT Việt Nam là nơi lưu giữ và công bố những người được công nhận là có những đóng góp vào sự phát triển của Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam.

Những người có tên trong Trang Vàng CBT có thể là những thành viên, có thể là các QTV, các Admin tại CBT nhưng cũng có thể là những cá nhân, tổ chức khác nhưng có đóng góp to lớn vào hoạt động và phát triển của CBT Việt Nam.

Dưới đây là một số quy định cơ bản để được có tên trong Trang vàng CBT Việt Nam:

 • Nếu là các Admin, các QTV hoặc các vị trí lãnh đạo khác tại CBT Việt Nam, thì chỉ cần có thời gian hoạt động với vai trò đó từ 12 tháng trở lên là đã được xét vào Trang vàng CBT.
 • Nếu là các thành viên, thì thành viên bắt buộc phải được kết nạp chính thức từ 01 năm trở nên, có những thành quả, thành tựu đóng góp to lớn vào hoạt động của CBT Việt Nam.
 • Các nhóm này đều buộc phải đảm bảo là tuân thủ đầy đủ, thực hiện tốt các quy định tại CBT Việt Nam.

Hà Nội, ngày 27/6/2023

CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ VIỆT NAM

Chủ tịch sáng lập

(Đã ký)