•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Đường leo lên đỉnh “Pi-a”

Bằng bao kiến thức sâu xa khôn lường

Đường leo lên chốn quan trường

Lúc eo lúc thẳng lúc cường lúc nhu.

Lúc ngậm miệng, để bội thu

Khi thì hứa hẹn lu bù yến oanh

Kiếp người cứ tưởng sáng danh

Nào đâu ai biết đã thành quan tham.

Đê Vê Quy