THÀNH VIÊN BỊ KHOÁ, XOÁ, KỶ LUẬT

Các thành viên có tên trong danh sách tại trang này là những người đang trong thời gian bị khoá tư cách thành viên hoặc đang bị tạm khoá các quyền tham gia, sinh hoạt,… trong tất cả hoặc một phần các hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam do vi phạm các quy chế hoạt động của chúng tôi. Đối với các thành viên đang ở chế độ bị khoá hoặc tạm khoá có thể liên hệ với Ban Quản trị để được hướng dẫn khắc phục. Đối với các tài khoản, các thành viên bị khai trừ, cấm vĩnh viễn thì hoàn toàn không thể khôi phục.

Quy định hoạt động  |  Liên hệ BQT  |  Danh sách thành viên

 • Tác giả Nguyễn Hồng Minh (Hồng Minh) là thành viên Online sinh hoạt tại CÂY BÚT TRẺ GROUP (chưa được kết nạp và cấp thẻ TV chính thức).
 • Tác giả Hồng Minh có liên quan đến một sự việc, trong đó tố rằng Hồng Minh có dấu hiệu vi phạm bản quyền, copy nội dung từ tác phẩm khác của người khác về làm tác phẩm ký tên mình.
 • Ngày 18/8/2020, BQT Cộng đồng Cây Bút Trẻ đã có quyết định công khai về hình thức xử lý vi phạm của tác giả này tại CBT. Theo đó, tác giả Hồng Minh bị cấm vĩnh viễn toàn bộ các hoạt động tại CBT với danh nghĩa là tác giả Hồng Minh từ ngày 19/8/2020.
 • Đọc chi tiết về vi phạm của tác giả Hồng Minh
 • Liên hệ để khiếu nại
 • Đọc Quy định hoạt động
 • Facebook thành viên
 • Thẻ thành viên này hiện đang bị khóa do thành viên không xác nhận để nhận thẻ, chưa nộp phí lưu trữ hồ sơ (năm 2020). Thành viên không trả lời các thông báo dù BQT cố gắng liên hệ nhiều lần.
 • Thành viên bị khóa thẻ, khóa tư cách thành viên từ ngày 1.6.2020 và có thể liên hệ với BQT để mở thẻ bị khóa/phục hồi các quyền lợi dành cho thành viên chính thức trong năm 2020. Sau thời gian này, thành viên sẽ bị blok vĩnh viễn khỏi các hoạt động của CBT.
 • Liên hệ để khôi phục thẻ
 • Đọc Quy định hoạt động
 • Facebook thành viên
 • Gửi thư cho thành viên
 • Thẻ thành viên này hiện đang bị khóa do thành viên không xác nhận để nhận thẻ, chưa nộp phí lưu trữ hồ sơ (năm 2020). Thành viên không trả lời các thông báo dù BQT cố gắng liên hệ nhiều lần.
 • Thành viên bị khóa thẻ, khóa tư cách thành viên từ ngày 1.6.2020 và có thể liên hệ với BQT để mở thẻ bị khóa/phục hồi các quyền lợi dành cho thành viên chính thức trong năm 2020. Sau thời gian này, thành viên sẽ bị blok vĩnh viễn khỏi các hoạt động của CBT.
 • Liên hệ để khôi phục thẻ
 • Đọc Quy định hoạt động
 • Facebook thành viên
 • Gửi thư cho thành viên
 • Thẻ thành viên này hiện đang bị khóa do thành viên không xác nhận để nhận thẻ, chưa nộp phí lưu trữ hồ sơ (năm 2020). Thành viên không trả lời các thông báo dù BQT cố gắng liên hệ nhiều lần.
 • Thành viên bị khóa thẻ, khóa tư cách thành viên từ ngày 1.6.2020 và có thể liên hệ với BQT để mở thẻ bị khóa/phục hồi các quyền lợi dành cho thành viên chính thức trong năm 2020. Sau thời gian này, thành viên sẽ bị blok vĩnh viễn khỏi các hoạt động của CBT.
 • Liên hệ để khôi phục thẻ
 • Đọc Quy định hoạt động
 • Facebook thành viên
 • Thẻ thành viên này hiện đang bị khóa do thành viên không xác nhận để nhận thẻ, chưa nộp phí lưu trữ hồ sơ (năm 2020). Thành viên không trả lời các thông báo dù BQT cố gắng liên hệ nhiều lần.
 • Thành viên bị khóa thẻ, khóa tư cách thành viên từ ngày 1.6.2020 và có thể liên hệ với BQT để mở thẻ bị khóa/phục hồi các quyền lợi dành cho thành viên chính thức trong năm 2020. Sau thời gian này, thành viên sẽ bị blok vĩnh viễn khỏi các hoạt động của CBT.
 • Liên hệ để khôi phục thẻ
 • Đọc Quy định hoạt động
 • Facebook thành viên
 • Gửi thư cho thành viên