ĐỪNG CỐ..!

0
51
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ơ kìa! ả ấy lại bầy khoe
Chỗ kín phần bung ảnh nhập nhoè
Nhỏ dãi phàm phu khờ dại ngắm
Uơn mình tục tử hết lòng ve
Buôn hàng xả bán đâu cần giữ
Thất học đua đòi miễn phải che
Phận nữ còn duyên đừng cố hở
Không rồi nhận thức cũng đui què!

– Tú Sựt – 27.07.2014 –